Protikorupční projekt Ministerstva financí přináší výsledky

V Praze,13. dubna 2016

Finanční analytický útvar Ministerstva financí na dnešní konferenci vyhodnotil projekt na posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz v ČR fungujícího na bázi vzájemné spolupráce Ministerstva financí a ostatních orgánů státní správy, který je financován z Norských fondů 2009-2014. Účastníci se ohlédli za tím, nakolik projekt přispěl ke zvýšení efektivity boje s finanční kriminalitou a jaké jsou v této oblasti aktuální hrozby.

„Korupce ve svém důsledku ovlivňuje celou ekonomiku a je jednou z příčin demoralizace společnosti. Je problémem pro mnoho veřejných i soukromých institucí a proto je potřeba proti ní postupovat rozhodně a koordinovaně,“ uvedla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Pod hlavičkou Projektu CZ10 se celá řada odborníků ze státní správy, neziskového sektoru a akademické sféry zaměřila na zlepšování trestněprávních předpisů v boji proti korupci a praní špinavých peněz, transparentnost financování volebních kampaní či ochranu oznamovatelů korupčního jednání v ČR. Na tato témata proběhla řada seminářů, na které navazuje 8 odborných publikací.

Mezi nejvýznamnější patří studie týkající se transparentnosti vlastníků právnických osob. Ta byla důležitým podkladem debat nad návrhem novely zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně. Přední expertka Rady Evropy Anna Myersová ve spolupráci s Transparency International ČR a Úřadem vlády dále vypracovala analýzu možné funkce centra pro oznamovatele (whistleblowery), která posloužila jako podpůrný pilíř jednání nad úpravou ochrany oznamovatelů a její zakotvení v ČR. V rámci zlepšování trestněprávních předpisů navázali experti Finančního analytického útvaru a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR na svých cestách do západoevropských zemí se zahraničními partnery úzkou spolupráci, spočívající ve výměně informací i svých zkušeností v boji s praním špinavých peněz.

„Chtěl bych poděkovat za spolupráci všem institucím, které se na projektu podílely. Jmenovitě Ministerstvu spravedlnosti, Úřadu vlády ČR, Ministerstvu vnitra a v neposlední řadě Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR,“ řekl ředitel FAÚ Libor Kazda a dodal: „Oceňuji, že tyto tematicky široké aktivity zpracovali zaměstnanci našeho útvaru.“

Ing. Kateřina Vaidišová
oddělení Vnější vztahy a komunikace
Ministerstvo financí