Společně proti korupci

28.7.2016

„Korupce zásadním způsobem ovlivňuje celou ekonomiku a je jednou z příčin demoralizace společnosti. Je to jeden z problémů pro mnoho veřejných a soukromých institucí, a proto je třeba ji rozhodně a koordinovaně stíhat.“

To jsou slova náměstkyně ministra financí pro Daně a cla v České republice, paní Aleny Schillerové, která zazněla na závěrečné konferenci k projektu v rámci Norských fondů, který byl zaměřen na posílení protikorupčního systému a systému boje proti praní špinavých peněz v České republice.

Česká republika je zařazena na základě Celosvětového Indexu vnímaná korupce podle Transparency International pro rok 2015 na 37. místě, a to především díky tomu, že v uplynulých letech vláda přijala další zásadní opatření pro boje proti korupci. Mezi tato opatření patří i projekt podpořený Norskem, který usiluje o posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz v zemi. Toho je docíleno za podpory implementace vybraných doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy – GRECO a pořízením specializovaného softwaru pro získávání dat, který podpoří vládní kapacity bojující proti praní špinavých peněz.

Klíčové oblasti projektu, který do své realizaci zahrnul i Radu Evropy, jsou identifikace rizik spojených s korupcí a praním špinavých peněz v České republice, zlepšení trestněprávních předpisů v této oblasti pomocí rozvoje politiky a legislativních návrhů a zpracování na míru připraveného školícího manuálu o trestním šetření korupce pro orgány činné v trestním řízení. Tato část projektu v současné době dospěla ke svému závěru, kdy poslední shrnující aktivity budou uskutečněny do konce června tohoto roku.

Společná práce

Úzká spolupráce s Radou Evropy usnadnila projektovému týmu srovnávání českých opatření proti korupci s právní úpravou v jiných evropských státech a spolupráci při studijních cestách v zahraničí. Díky této spolupráci je uskutečnilo několik workshopů a bylo publikováno několik dokumentů
na témata, jako je financování volebních kampaní, ochrana oznamovatelů nekalé činnosti
nebo konflikt zájmů.

„Spolupráce s Radou Evropy měla zcela jistě pro průběh realizace projektu přidanou hodnotu.  Především v otázkách organizace workshopů a seminářů, zajištění kvality vznikajících dokumentů
a stejně tak i v otázkách zprostředkování kontaktů jsme profitovali ze zapojení Rady Evropy. Tato spolupráce také dále vedla k užší spolupráci mezi námi a Radou Evropy nad rámec tohoto projektu,“ uvedla Jana Ružarovská, referentka Mezinárodního a právního oddělení a administrátorka projektu Ministerstva financí České republiky.

„Nejen, že nám pomohli s výběrem těch správných expertů, ale zároveň nám pomáhali správně zkoordinovat práci mezi národními a mezinárodními experty, zhodnotit návrhy připravovaných dokumentů a také zhodnotit jejich závěrečnou podobu. V neposlední řadě nám pak Rada Evropy poskytla důležité kontakty, probrala s námi všechny možnosti pro každou plánovanou akci, nabídla nám jiná řešení, naslouchala a snažila se porozumět problémům, se kterými jsme se jako projektoví předkladatelé museli potýkat.“

Rozvoj kapacity

Zapojení Rady Evropy umožnilo projektovému týmu vytvořit velmi kvalitní návrhy a školení za účasti skupiny mezinárodních expertů, které by jinak bylo složité oslovit. V rámci projektu se jednotlivých školení účastnilo na 800 zástupců institucí, které se problematikou korupce zabývají. V této skupině byli obsaženi jak zástupci veřejné správy, která se zabývá protikorupčními otázkami, jako jsou složky policie, soudy, státní zastupitelství a zástupci jednotlivých ministerstev, tak účastníci z řad akademické či podnikatelské sféry a neziskových organizací.


http://eeagrants.org/News/2016/Together-against-corruption