Plnění předmětu veřejné zakázky na dodávku HW

Finanční analytický úřad (FAÚ) jako konečný příjemce projektu CZ10 uzavřel kupní smlouvu vycházející z výsledků zadávacího řízení na veřejnou nadlimitní zakázku v otevřeném řízení, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 10. 2016 pod evidenčním číslem 642217 a v Úředním věstníku Evropské unie (TED) dne 8. 10. 2016 pod značkou 2016/S 195-352040. V průběhu dubna FAÚ i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) přebírají předmětné plnění, tedy technické vybavení, jehož úkolem je posílit technologické kapacity těchto úřadů za účelem dalšího zefektivnění boje proti korupci, odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu.


Veřejná zakázka na dodávku HW pro technologickou základnu

Ministerstvo financí v souvislosti s Programem CZ10 – Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice, s finanční podporou Norských fondů, uveřejnilo v rámci Předem definovaného projektu 2 v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dodávka HW pro technologickou základnu“.


Evropa diskutovala v Praze možnosti boje proti financování terorismu

Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR, za podpory Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí a Rady Evropy připravil workshop zaměřený na nové výzvy v boji proti financování terorismu. Díky podpoře EHP a Norských fondů 2009-2014 se tak v minulých dnech v Praze sešli zástupci evropských států společně s představiteli významných nadnárodních institucí, jako je Evropská Komise či Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), aby diskutovali nejen připravovaná nová opatření, ale i zkušenosti z praxe a osvědčené postupy. Otázka efektivního boje proti financování terorismu rezonuje v posledních měsících nejen na národní, ale především na mezinárodní úrovni. Evropská unie se při přípravě nové směrnice zaměřuje mimo jiné na možnosti rozšíření spolupráce mezi odpovědnými institucemi v jednotlivých členských státech. Těmito institucemi jsou v první řadě právě finanční zpravodajské jednotky či specializované policejní útvary.

„Cílem tohoto workshopu bylo seznámit se vzájemně s možnostmi, které finanční zpravodajské jednotky napříč Evropou mají, s osvědčenými postupy a výzvami, které jsou s financováním teroristických útoků spojené, a v neposlední řadě pak získání osobních kontaktů, které jak kolegové z Francie zdůraznili, mohou mít v těchto kritických situacích zásadní význam“ uvedl Libor Kazda, ředitel Finančního analytického útvaru. Program zahrnoval stěžejní body Akčního plánu boje proti financování terorismu, vydaného v únoru 2016 Evropskou komisí. Zazněly například prezentace zástupců francouzské finanční zpravodajské jednotky, která demonstrovala zásadní roli rychlosti spolupráce mezi relevantními institucemi v krizových situacích či příspěvek lucemburské finanční zpravodajské jednotky, představující ojedinělý model registrace obchodníků s virtuální měnou. Velmi důležitý byl v neposlední řadě příspěvek zástupce Evropské komise, který byl zaměřen na budoucí vývoj a chystaná opatření.

23.09.2016
Ministerstvo financí
oddělení 1002 – Vnější vztahy a komunikace

zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/evropa-diskutovala-v-praze-moznosti-boje-26171

 


Program boje proti korupci předčil očekávání

28. 7. 2016

Boj proti korupci, jeden z pilířů programu současné vlády, je i podstatou jednoho z programů Norských fondů 2009-2014, který zpracovává Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Jedná se o Program CZ10, který je úspěšně implementován již od září 2014. „Tento program nejen naplnil očekávání donorů,
ale v některých oblastech, jako například rozsah a hloubka spolupráce s Radou Evropy, tato očekávání ještě předčil,“ zhodnotil program zástupce donorské instituce Terj Bjørn Englund z Velvyslanectví Norského Království v Praze.

Program, který je rozdělen do dvou předem definovaných projektů, je zaměřen na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice, a to nejen díky přípravě studií legislativních návrhů, zvýšením institucionální kapacity ve veřejných institucích, ale i prostřednictvím technického posílení útvarů bojujících s korupcí a praním špinavých peněz.

„Ze všech aktivit, které byly v rámci programu doposud realizovány, bych rád zmínil analýzu centra pro whistleblowery a studii o transparentnosti skutečných vlastníků právnických osob. Oba tyto dokumenty měly zásadní dopad pro diskuzi při přípravě novel obou relevantních právních předpisů,“ uvedl na závěrečné konferenci ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda. Z výsledků programu máme možnost čerpat i na mezinárodní úrovni. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že dílčí aktivity programu společně s rozmanitostí institucí, kterým byly určeny, bylo již možno reflektovat v posledních průběžných hodnotících zprávách pro OECD.

Ing. Michal Žurovec
Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace, MF ČR


http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/program-boje-proti-korupci-predcil-oceka-25691


Společně proti korupci

28.7.2016

„Korupce zásadním způsobem ovlivňuje celou ekonomiku a je jednou z příčin demoralizace společnosti. Je to jeden z problémů pro mnoho veřejných a soukromých institucí, a proto je třeba ji rozhodně a koordinovaně stíhat.“

To jsou slova náměstkyně ministra financí pro Daně a cla v České republice, paní Aleny Schillerové, která zazněla na závěrečné konferenci k projektu v rámci Norských fondů, který byl zaměřen na posílení protikorupčního systému a systému boje proti praní špinavých peněz v České republice.

Česká republika je zařazena na základě Celosvětového Indexu vnímaná korupce podle Transparency International pro rok 2015 na 37. místě, a to především díky tomu, že v uplynulých letech vláda přijala další zásadní opatření pro boje proti korupci. Mezi tato opatření patří i projekt podpořený Norskem, který usiluje o posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz v zemi. Toho je docíleno za podpory implementace vybraných doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy – GRECO a pořízením specializovaného softwaru pro získávání dat, který podpoří vládní kapacity bojující proti praní špinavých peněz.

Klíčové oblasti projektu, který do své realizaci zahrnul i Radu Evropy, jsou identifikace rizik spojených s korupcí a praním špinavých peněz v České republice, zlepšení trestněprávních předpisů v této oblasti pomocí rozvoje politiky a legislativních návrhů a zpracování na míru připraveného školícího manuálu o trestním šetření korupce pro orgány činné v trestním řízení. Tato část projektu v současné době dospěla ke svému závěru, kdy poslední shrnující aktivity budou uskutečněny do konce června tohoto roku.

Společná práce

Úzká spolupráce s Radou Evropy usnadnila projektovému týmu srovnávání českých opatření proti korupci s právní úpravou v jiných evropských státech a spolupráci při studijních cestách v zahraničí. Díky této spolupráci je uskutečnilo několik workshopů a bylo publikováno několik dokumentů
na témata, jako je financování volebních kampaní, ochrana oznamovatelů nekalé činnosti
nebo konflikt zájmů.

„Spolupráce s Radou Evropy měla zcela jistě pro průběh realizace projektu přidanou hodnotu.  Především v otázkách organizace workshopů a seminářů, zajištění kvality vznikajících dokumentů
a stejně tak i v otázkách zprostředkování kontaktů jsme profitovali ze zapojení Rady Evropy. Tato spolupráce také dále vedla k užší spolupráci mezi námi a Radou Evropy nad rámec tohoto projektu,“ uvedla Jana Ružarovská, referentka Mezinárodního a právního oddělení a administrátorka projektu Ministerstva financí České republiky.

„Nejen, že nám pomohli s výběrem těch správných expertů, ale zároveň nám pomáhali správně zkoordinovat práci mezi národními a mezinárodními experty, zhodnotit návrhy připravovaných dokumentů a také zhodnotit jejich závěrečnou podobu. V neposlední řadě nám pak Rada Evropy poskytla důležité kontakty, probrala s námi všechny možnosti pro každou plánovanou akci, nabídla nám jiná řešení, naslouchala a snažila se porozumět problémům, se kterými jsme se jako projektoví předkladatelé museli potýkat.“

Rozvoj kapacity

Zapojení Rady Evropy umožnilo projektovému týmu vytvořit velmi kvalitní návrhy a školení za účasti skupiny mezinárodních expertů, které by jinak bylo složité oslovit. V rámci projektu se jednotlivých školení účastnilo na 800 zástupců institucí, které se problematikou korupce zabývají. V této skupině byli obsaženi jak zástupci veřejné správy, která se zabývá protikorupčními otázkami, jako jsou složky policie, soudy, státní zastupitelství a zástupci jednotlivých ministerstev, tak účastníci z řad akademické či podnikatelské sféry a neziskových organizací.


http://eeagrants.org/News/2016/Together-against-corruption


Protikorupční projekt Ministerstva financí přináší výsledky

V Praze,13. dubna 2016

Finanční analytický útvar Ministerstva financí na dnešní konferenci vyhodnotil projekt na posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz v ČR fungujícího na bázi vzájemné spolupráce Ministerstva financí a ostatních orgánů státní správy, který je financován z Norských fondů 2009-2014. Účastníci se ohlédli za tím, nakolik projekt přispěl ke zvýšení efektivity boje s finanční kriminalitou a jaké jsou v této oblasti aktuální hrozby.

„Korupce ve svém důsledku ovlivňuje celou ekonomiku a je jednou z příčin demoralizace společnosti. Je problémem pro mnoho veřejných i soukromých institucí a proto je potřeba proti ní postupovat rozhodně a koordinovaně,“ uvedla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Pod hlavičkou Projektu CZ10 se celá řada odborníků ze státní správy, neziskového sektoru a akademické sféry zaměřila na zlepšování trestněprávních předpisů v boji proti korupci a praní špinavých peněz, transparentnost financování volebních kampaní či ochranu oznamovatelů korupčního jednání v ČR. Na tato témata proběhla řada seminářů, na které navazuje 8 odborných publikací.

Mezi nejvýznamnější patří studie týkající se transparentnosti vlastníků právnických osob. Ta byla důležitým podkladem debat nad návrhem novely zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně. Přední expertka Rady Evropy Anna Myersová ve spolupráci s Transparency International ČR a Úřadem vlády dále vypracovala analýzu možné funkce centra pro oznamovatele (whistleblowery), která posloužila jako podpůrný pilíř jednání nad úpravou ochrany oznamovatelů a její zakotvení v ČR. V rámci zlepšování trestněprávních předpisů navázali experti Finančního analytického útvaru a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR na svých cestách do západoevropských zemí se zahraničními partnery úzkou spolupráci, spočívající ve výměně informací i svých zkušeností v boji s praním špinavých peněz.

„Chtěl bych poděkovat za spolupráci všem institucím, které se na projektu podílely. Jmenovitě Ministerstvu spravedlnosti, Úřadu vlády ČR, Ministerstvu vnitra a v neposlední řadě Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR,“ řekl ředitel FAÚ Libor Kazda a dodal: „Oceňuji, že tyto tematicky široké aktivity zpracovali zaměstnanci našeho útvaru.“

Ing. Kateřina Vaidišová
oddělení Vnější vztahy a komunikace
Ministerstvo financí


Vláda schválila návrh Ministerstva financí na zřízení Centrální evidence účtů

Vláda schválila návrh Ministerstva financí a České národní banky na zřízení Centrální evidence účtů. Registr, který bude spravován Českou národní bankou, bude obsahovat výpis existujících účtů fyzických i právnických osob u bank a družstevních záložen. Součástí evidence nebudou údaje o pohybech ani zůstatcích na účtech klientů, ale pouze samotná informace o existenci účtů.

V případě závažného podezření z trestné činnosti mohou tyto informace žádat v rámci odhalování závažných daňových úniků Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství, a při boji s trestnou činností obecně i státní zástupci, soudci, zpravodajské služby a Finanční analytický útvar MF. Registr umožní na základě jednoho dotazu nejpozději do 24 hodin zjistit, ve které bankovní instituci má podezřelý subjekt zřízený účet. Rychlé získání informací napomůže vyšší efektivitě v boji proti daňovým únikům, praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

„Odpadne tím plošné dotazování řádově desítek institucí, jako je tomu nyní, minimalizuje se riziko úniku informací v citlivých kauzách a výrazně se zvýší rychlost přístupu k informacím,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. Současná doba odpovědi jednotlivých odpovědí je v řádu dní až týdnů, což je doba, během které stát ztrácí reálnou možnost účinně zasáhnout, například zablokováním a odčerpáním výnosů z trestné činnosti na příslušných účtech. „Centrální evidence účtů je tak důležitým pilířem, který výrazně zvýší také akceschopnost Kobry,“ upřesnil Andrej Babiš.

Podobný systém již funguje i v jiných evropských státech, například ve Francii, Španělsku, Německu, Rumunsku nebo v Itálii. Zřízení takového registru doporučuje nová směrnice EU a v současné době jej má v návrhu „protiteroristického balíčku“ Evropská komise. K jejímu zprovoznění dojde po 16 měsících od uvedení zákona v platnost, pravděpodobně v první polovině roku 2018.

Ministerstvo financí, vydáno 3. 2. 2016


Studie zaměřené na oblasti s aktuálně nejvyšším rizikem korupce a jejich prezentace.

Projekt CZ 10 má za sebou více než třetinu, co se týče časové dotace k  naplnění jeho cílů. Za toto období bylo uskutečněno několik úspěšných aktivit, z nichž poslední byl workshop s názvem: „Zveřejnění výsledků studií hodnotících rizika a jejich doporučení“. Tento workshop, konaný dne 5. května 2015 v Praze, byl logickou návazností na dokončení zpracování dvou studií zaměřených na oblasti s aktuálně nejvyšším potenciálním rizikem korupce. Tyto studie byly zpracovány experty Rady Evropy ve spolupráci s fundovanými národními experty.

První ze studií s názvem: „ Transparentnost informací o skutečném vlastnictví právnických osob a svěřenských fondů v České republice“ zpracoval pan Terence Donovan, evropský expert na problematiku praní peněz, ve spolupráci s  českým advokátem a odborníkem na danou tématiku, Janem Šamánkem. Tato studie popisuje a analyzuje řadu možných modelů přístupu k řešení problematiky informací o skutečném vlastnictví včetně zavedení veřejně přístupného registru a uvedení výhod a nevýhod u každého z nich. V textu jsou obsaženy taktéž další praktické aspekty, které by měly kompetentní české orgány zvážit a doporučení variantních řešení nastíněných problémů.

Druhá studie s názvem „Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení“ byla zpracována panem Quentinem Reedem, nezávislým konzultantem pro oblast boje proti korupci, ve spolupráci s paní Lenkou Petrákovou, zástupkyní neziskové organizace Oživení o. s. Tato studie poukázala na problém definování pojmů osobní a veřejný zájem a především upozornila na problematiku střetu zájmů ve vztahu k regionálním voleným postům a členům dozorčích rad společností částečně vlastněných státem.

Autoři obou studií prezentovali dosažené výsledky na workshopu za účasti zástupců státního sektoru, neziskových organizací, norské ambasády a dalších zainteresovaných institucí. Konečný text obou studií v originálním znění i v českém jazyce lze nalézt na stánkách www.cz10.cz v sekci Publikace.


První úspěšný workshop na téma trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 28. 1.2015 se v Praze v rámci Projektu CZ10 uskutečnil další z workshopů, tentokrát na téma: „Trestní odpovědnost právnických osob“. Za účasti státních zástupců, soudců, zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, odborníků z akademické sféry, neziskových organizací a dalších účastníků, bylo možné nahlédnout nejen na legislativní rámec a praxi v této problematice v České republice, ale i v dalších státech EU.

Ředitel analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství v Brně zahájil workshop poutavým příspěvkem shrnujícím historický vývoj legislativy k problematice trestní odpovědnosti právnických osob v České republice a její současnou podobu. Posluchači byli taktéž seznámeni s konkrétními praktickými aspekty v dané oblasti vrchním komisařem z plzeňské expozitury Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Mezinárodními zkušenostmi a praktickými poznatky přispěli i experti Rady Evropy z Holandska, Dánska, Lotyšska a Itálie, kteří se ve svých prezentacích pozastavili zejména nad problematickými body, jakými jsou postihy společností bez majetku, vyhlášení bankrotu společnosti, která je trestně stíhaná či odpovědnost právnické osoby za skutky spáchané jejími zaměstnanci. V  prezentacích jednotlivých expertů bylo navíc možné pozorovat nejen odlišné způsoby postupů při řešení faktických případů, ale i zcela rozdílný rozsah a metodu zachycení trestní odpovědnosti právnických osob v národních právních předpisech.

V závěru konference byly diskutovány otázky související s plánovanou přípravou školícího manuálu zabývajícího se zhodnocením současné situace trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, případovými studiemi, komparací s dalšími státy EU a v neposlední řadě implementací doporučení s tématikou související. Tento manuál by měl být po jeho dokončení používán pro školení odborné veřejnosti.


První uskutečněné kroky Programu CZ10

Po zahajovací konferenci Programu CZ10 dne 26. června 2014 byly učiněny první kroky k naplnění programu i k čerpání alokovaných finančních prostředků, spočívající v uskutečňování plánovaných aktivit jednotlivých témat předem definovaného projektu.

V rámci tématu „Identifikace a komplexní pochopení rizik a hrozeb týkajících se korupce a s ní související trestné činnosti“ se dne 2. října 2014 v Praze uskutečnil workshop na téma: „Rizika a hrozby v oblasti korupce a praní špinavých peněz“. V rámci tohoto workshopu byly za pomoci 25 tuzemských a 2 zahraničních expertů detekovány dvě oblasti s aktuálně nejvyšším potenciálním rizikem korupce v ČR, a to konkrétně transparentnost skutečného vlastnictví právnických osob, a s tím spojená otázka registrů skutečných vlastníků, a problematika střetu zájmů.

 

Výsledky tohoto workshopu byly základem pro zadání vypracování 2 komplexních studií k detekovaným rizikovým oblastem.  Obě studie by měly být dokončeny v lednu 2015 a následně spolu s doporučeními ke zlepšení prezentovány v rámci samostatné konference. Zvýšení povědomí veřejnosti o výsledcích těchto studií by měly zajistit další plánované aktivity projektu v průběhu roku 2015, a to příprava komplexní komunikační strategie a její publikace.

První aktivita dalšího z témat projektu „Ochrana whistleblowerů“ se uskutečnila
8. prosince 2014 v Lichtenštejnském paláci v Praze, a to konkrétně workshop na téma „Oznámení nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů“. Cílem tohoto workshopu bylo za přispění expertů Rady Evropy a národních expertů získat informace a zkušenosti týkající se problematiky whistleblowingu a současně nahlédnutí na toto téma z perspektivy právě zpracovávaného Doporučení Rady Evropy o whistleblowerech.

Zahájení aktivit u dvou zbývajících témat projektu – „Návrhy na zlepšení trestněprávních předpisů v oblasti boje proti korupci a boje proti praní špinavých peněz“ a „Zajištění transparentnosti financování politických stran a volebních kampaní“ je plánováno na první polovinu roku 2015.