Studie zaměřené na oblasti s aktuálně nejvyšším rizikem korupce a jejich prezentace.

Projekt CZ 10 má za sebou více než třetinu, co se týče časové dotace k  naplnění jeho cílů. Za toto období bylo uskutečněno několik úspěšných aktivit, z nichž poslední byl workshop s názvem: „Zveřejnění výsledků studií hodnotících rizika a jejich doporučení“. Tento workshop, konaný dne 5. května 2015 v Praze, byl logickou návazností na dokončení zpracování dvou studií zaměřených na oblasti s aktuálně nejvyšším potenciálním rizikem korupce. Tyto studie byly zpracovány experty Rady Evropy ve spolupráci s fundovanými národními experty.

První ze studií s názvem: „ Transparentnost informací o skutečném vlastnictví právnických osob a svěřenských fondů v České republice“ zpracoval pan Terence Donovan, evropský expert na problematiku praní peněz, ve spolupráci s  českým advokátem a odborníkem na danou tématiku, Janem Šamánkem. Tato studie popisuje a analyzuje řadu možných modelů přístupu k řešení problematiky informací o skutečném vlastnictví včetně zavedení veřejně přístupného registru a uvedení výhod a nevýhod u každého z nich. V textu jsou obsaženy taktéž další praktické aspekty, které by měly kompetentní české orgány zvážit a doporučení variantních řešení nastíněných problémů.

Druhá studie s názvem „Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení“ byla zpracována panem Quentinem Reedem, nezávislým konzultantem pro oblast boje proti korupci, ve spolupráci s paní Lenkou Petrákovou, zástupkyní neziskové organizace Oživení o. s. Tato studie poukázala na problém definování pojmů osobní a veřejný zájem a především upozornila na problematiku střetu zájmů ve vztahu k regionálním voleným postům a členům dozorčích rad společností částečně vlastněných státem.

Autoři obou studií prezentovali dosažené výsledky na workshopu za účasti zástupců státního sektoru, neziskových organizací, norské ambasády a dalších zainteresovaných institucí. Konečný text obou studií v originálním znění i v českém jazyce lze nalézt na stánkách www.cz10.cz v sekci Publikace.